Hauptinhalt

Assistenten im 4. Semester

Praktikumsleitung:

Prof. Dr. Peter Kolb
Homepage

Praktikumsorganisation:

Dr. Doru Vornicescu

Tel.: MR-28-25939
Gebäude A, Raum 03A17

Folgende Versuche werden angeboten:

Nr Versuch Assistent
1. Elektrophorese noch nicht belegt
(Tel.: 25939, Gebäude A, Raum 03A017)
2. Lateral-Flow-Immuno-Assay noch nicht belegt
(Tel.: 25939, Gebäude A, Raum 03A017)
3. Dünnschichtchromatographie Clemens Thölken
(Tel.: 25949, Gebäude B, Raum B403)
4. Fluoreszenzspektroskopie Clemens Thölken
(Tel.: 25949, Gebäude B, Raum B403)
5. UV/Vis I-Spektroskopie Clara Müller
(Tel.: 25949, Gebäude B, Raum B403)
6. UV/Vis II-Spektroskopie Clara Müller
(Tel.: 25949, Gebäude B, Raum B403)
7. Polarimetrie Amir Balash
(Tel.: 25948, Gebäude B, Raum B111)
8. Infrarotspektroskopie Amir Balash
(Tel.: 25948, Gebäude B, Raum B111)
9. Flammenphotometrie Markus Leicher
(Tel.: 25948, Gebäude B, Raum B111)
10. Biamperometrie (Dead Stop) Markus Leicher
(Tel.: 25948, Gebäude B, Raum B111)
11. Ionensensitive Elektroden Magdalena Scharf
(Tel.: 21351, Gebäude A, Raum 01A05)
12. Potentiometrische Titration Magdalena Scharf
(Tel.: 21351, Gebäude A, Raum 01A05)
13. HPLC Mitra Keusgen
14. Gaschromatographie Mitra Keusgen
15. Strukturaufklärung Floris van Elsäcker
(Tel.: 25939, Gebäude A, Raum 03A017)